Procus Hierarchy

Procus Hierarchy on Procus-tuoteperheen keskeinen moduuli, jonka avulla tietokannassa olevalle tuotetiedolle luodaan hierarkinen ulkoasu. Kuten kaikki Procus-tuotteet myös hierarkianhallinta toimii webissä, joten tuotetietokannan rakennetta voidaan ylläpitää ajasta ja paikasta riippumatta. Web-ympäristössä saavutetaan myös merkittäviä tuotetiedon hierarkian ylläpitoon liittyviä säästöjä ja tietoturva-asiat voidaan hoitaa keskitetysti.

Tuotetiedolle annettu hierarkia, rakenne, määrää viimekädessä sen, kuinka helposti loppukäyttäjä löytää haluamansa tiedon. Rakenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytetty aika on vähintään yhtä arvokasta kuin itse tuotetiedon käsittelyyn käytetty aika.

Procus Hierarchy on parhaimmillaan silloin kun tuotteita on runsaasti ja tuotetietoa halutaa julkaista monipuolisesti eri medioita hyödyntäen. Procus Hierarchy on markkinoinnin ja myynnin tärkeä työkalu kun tuotetiedon monipuolinen jakaminen on olennaista yrityksen myynnin kehittymisen kannalta.

Keskeiset ominaisuudet

Hierarkioiden luominen

Hierarkia on puumainen rakenne, jossa voi olla mielivaltainen määrä tasoja. Rakenteen alimmalle tasolle liitetään tuotteet, jolloin loppukäyttäjä löytää tuotetiedot liikkumalla rakennetta pitkin. Sama tuote voidaan liittää useampaan kohtaan rakennetta ilman että itse tuotetietoa monistetaan.

Procus Hierarchy on suunniteltu tuotetietoriippumattomaksi. Tuotetieto voi siten sisältää halutun muotoista dataa ja tekstiä mielivaltaiset määrät. Samaan tuotetietokantaan voidaan rakentaa haluttu määrä erilaisia hierarkioita riippuen loppukäyttäjien tarpeista. Esimerkiksi eri asiakassegmentit tai eri markkina-alueet saattavat tarvita erilaiset hierarkiat. Rakenteet suunnitellaan loppukäyttäjän näkökulmasta lähtien siten, että loppukäyttäjän tarvitsema ja hakema tieto löytyy mahdollisimman helposti ja loogisesti.

Hierarkioiden luominen tapahtuu web-lomakkeiden avulla. Rakenteen eri tasot voivat sisältää myös linkkejä sisäisiin tai ulkoisiin lähteisiin, esimerkiksi kuviin, web-osoitteisiin, dokumentteihin jne. Samassa tietokannassa voidaan hallita myös rakenteiden eri kieliversiot.

Hierarkioiden ylläpito

Hierarkioiden ylläpito tapahtuu suoraan tuotetietokantaan web-lomakkeiden avulla. Rakenteita tai niiden osia voidaan myös siirtää tai kopioida paikasta toiseen. Järjestelmä on mahdollista rakentaa myös siten, että osa tiedoista päivitetään automaattisesti jostain toisesta järjestelmästä.

Monipuolisten haku- ja lajittelutoimintojen avulla rakenteiden ylläpito on vaivatonta.

Tuoteryhmätietojen hallinta ja julkaiseminen

Tuoteryhmätason tietojen hallinta tapahtuu rakenteenhallinnan työkalujen avulla. Tuoteryhmätasolle voidaan liittää esimerkiksi tuoteryhmää koskevia tekstiä, kuvia ja muuta linkitettyä dataa. Eri tuoteryhmät voivat sisältää erilaista tuoteryhmätason tietoa samoin kuin eri kielialueiden rakenteet, jolloin samaa tuotetietoa voidaan julkaista eri tavoin eri ryhmille.

Yleisimmät julkaisutavat ovat paperiluettelot, -kuvastot, -hinnastot, web-luettelot ja DVD:t. Kullakin julkaisutavalla on omat erityispiirteensä ja –vaatimuksensa, mutta kaikille on yhteistä, että jos rakenne suunnitellaan oikein niin julkaisujen automaattinen tuottaminen tietokannasta esimerkiksi painovalmiiksi pdf-tiedostoksi tai dynaamisiksi web-sivuiksi on Procus-tuotteilla yksinkertaista ja erittäin edullista.

Procus Hierarchy:n avulla uusi tuoteryhmä voidaan rakentaa täysin julkaisuvalmiiksi ennen varsinaista julkaisemista. Samoin tuote tai tuoteryhmä voidaan poistaa julkaisuista ilman että se häviää tuotetietokannasta. Näin esimerkiksi jo myynnistä poistuneiden tuotteiden tietoja voidaan edelleen ylläpitää ilman että ko. tietoja enää julkaistaan web-sivuilla tai automaattisesti julkaistavissa paperijulkaisuissa.